Antyczny teatr rządził się swoimi prawami

Antyczny teatr rządził się swoimi prawami

Dziś mamy całkowitą dowolność w sztuce, kiedyś wszystko opierało się na wyznaczonych z góry zasadach. Dotyczy to również widowisk teatralnych. Sztuki takich autorów, jak Ajschylos, Sofokles, Eurypides, wystawiane były tak, jak nakazywały teatralne prawidła. Przede wszystkim, dawny teatr, ze względu na swoje ograniczenia, kierował się zasadą trzech jedności. Miejsce i czas akcji zostały jak najbardziej ograniczone, nie było rozbudowanych wątków, akcja dotyczyła jednej konkretnej sytuacji. Dziś to ograniczenie zniknęło. W starożytnym teatrze sztuka nie składała się z aktów i scen, jak dziś. Podzielona była na epizody, pomiędzy którymi odbywały się występy chóru. Zadaniem chóru było komentowanie akcji, która właśnie nastąpiła w sztuce. Widowisko otwierane było przez prolog, potem na scenę wkraczał chór, następnie odbywała się właściwa akcja. Zwieńczeniem sztuki był exodos wykonywany także przez chór.

Comments are closed.